Dom zdravlja – Cetinje  je renomirana i poznata zdravstvena ustanova sa dugogodišnjom tradicijom koja je do kraja 70-ih godina 20-tog vijeka bila smještena u objektu tadašnjeg Medicinskog centra „Danilo I”.

Kao samostalna ustanova, Dom zdravlja je oformljen 1991, kada dolazi do zvaničnog razdvajanja Medicinskog centra na dvije posebne ustanove: Dom zdravlja i Opštu bolnicu.

Zgrada Doma zdravlja smještena je na samom ulasku u prijestonicu, u ulici Vuka Mićunovića, a sama lokacija objekta čini ga atraktivnim jer se istovremeno nalazi i u samom centru grada.

Naša ustanova  zapošljava 82 radnika, od čega je čak 60 njih medicinske struke, pa se može reći da je kadrovska popunjenost na zadovoljavajućem nivou. U potpunosti je sprovedena i dobrim dijelom zaživjela reforma programa „Izabranog doktora”. Osnovna djelatnost naše ustanove se sprovodi preko rada 10 timova izabranih ljekara, od čega 6 timova za odrasle, 3 tima za djecu i 1 tim izabranog doktora za žene. Shodno važećem Pravilniku o unutrašnjoj orga­nizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, uspješno funkcionišu i ostali organizacioni djelovi Doma zdravlja – centri za podršku, a to su: Centar za plućne bolesti i tuberkulozu, gdje ordinira 1 specijalista pneumoftiziolog, Centar za mentalno zdravlje, sa jednim ljekarom specijalistom psihijatrije, Mikrobiološka laboratorija sa ordinirajućim ljekarom specijalistom mikrobiologije. Time izabrani doktori dobijaju potpunu i pravovremenu podršku u cilju pravilnog i sveobuhvatnijeg liječenja pacijenata kojima je Dom zdravlja prva stanica u potrazi za adekvatnom zdravstvenom zaštitom.

Shodno planu reorganizacije sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite od prije par godina iz okvira Doma zdravlja istupile su dvije organizacione cjeline a to su Rendgen dijagnostika  i  Biohemijska laboratorija koje su prešle u nadležnost Opšte Bolnice “Danilo I”

Po prvi put su u okviru Doma zdravlja formirana i savjetovališta gdje se pruža mogućnost da se preventivno djeluje u sprečavanju niza zdravstvenih problema. Od savjetovališta rade: Populaciono savjetovalište - u kojem se vrši edukacija iz oblasti prevencije dijabetesa, i prevencija hroničnih komplikacija dijabetesa; Savjetovalište za mlade u kojem se kroz  razni grupni i invidivualni zdravstveno vaspitni rad sprovodi  program prevencije pušenja, i druge aktivnosti interesantne za adolescentski period;  Savjetovalište za reproduktivno zdravlje. U sklopu Doma zdravlja funkcionišu i jedinice za podršku koje čine: Jedinica za patronažu, Jedinica za fizikalnu terapiju i Jedinica za sanitetski prevoz.

Dom zdravlja – Cetinje ima i dvije jedinice za speciičnu zdravstvenu zaštitu koju sačinjavaju: Medicina rada i Sportska medicina. Trenutno smo angažovani i na otvaranju još jednog važnog segmenta a to je Centar za hemodijalizu.

U sklopu Ustanove angažovana su i 3 stomatologa koji pružaju usluge po novom sistemu u organizaciji stomatološke službe.

Trenutno imamo dva ljekara koji se nalaze na specijalizaciji i to iz oblasti pedijatrije i porodične medicine.

Za potrebe naših pacijenata po Ugovoru o dopunskom radu angažovani su ljekari: fizijatar, oftalmolog, otorinolaringolog i urolog.

Naši timovi izabranih ljekara obavljaju preglede i u terenskim ambulantama na seoskom području i to u: Rijeci Crnojevića, Njegušima, Ćeklićima, Bati, Trešnjevu i Čevu; ljekari odlaze prema ustaljenom rasporedu jednom nedjeljno odnosno jednom petnaestodnevno.

Najbitnija činjenica koja se može istaći jeste ta da je veliki broj građana iz naše opštine izvršio izbor svog ljekara, te da zahvaljujući predanom i organizo­vanom radu naših ljekara i medicinskih sestara nema velikih gužvi i čekanja na pregled kod izabranog doktora. Stoga se može reći da svi uposleni u našem kolektivu čine sve kako bismo naše usluge upodobili potrebama građana.

Nadamo se da ćete na našim novim internet stranicama pronaći dovoljno korisnih informacija, i da će ujedno komunikacija ovum putem doprinijeti poboljšanju u radu Ustanove, kao i zadovoljstvu Vas kao pacijenata

Želimo Vam ugodno pretraživanje naših stranica

Direktor,

Dr sc Nenad Vušurović

 

FaLang translation system by Faboba